Werkbonus deeltijds


De werkbonus is bedoeld om werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te geven, zonder verhoging van het brutoloon.
De regering pakt nog maar eens de zwaksten waar het meest pijn doet.
Dit kan echter enkel binnen hetzelfde kwartaal.Volgens de RVA is het aantal deeltijdse werknemers met een IGU door de eerste drie maatregelen al gedaald tot.300 (- 15) en worden de uitgaven van 245 miljoen euro naar 183,5 miljoen euro (- 25) gebracht in 2016.Het basisbedrag van de vermindering (R) wordt vastgesteld in functie van de hoogte van het refertemaandloon (S).4 Bedragen van toepassing voor de privésector en de openbare sector.0,86 (19/22 afgerond op twee decimalen) x 56,41.Deze maatregel gaat in vanaf 2017.Dit betekent dat de werkgever bij de loonbetaling niet 137,24 EUR (13,07 van.050) werknemersbijdrage inhoudt, maar 88,73 EUR ( 137,24 - 48,51).Zijn refertemaandloon (S).092,74 EUR,.Deze vermindering moet voor elke werknemer afzonderlijk worden berekend.0,68 (15/22 afgerond op twee decimalen) x 88,35.Die maand telt normaal 22 prestatiedagen.Dit betekent dat de werkgever bij de loonbetaling niet 105,16 EUR,.
Indien het loon wordt betaald volgens een andere periodiciteit dan de maandelijkse (per week, per twee weken, per vier weken,.) berekent de werkgever de vermindering bij de laatste betaling die op de kalendermaand betrekking heeft.
Net zoals de oudere werklozen en bruggepensioneerden die men gaat dwingen om onophoudelijk te blijven solliciteren naar jobs die er zelden of nooit zijn voor 55 plussers, wil men nu de deeltijdse werknemers hetzelfde laten doen in sectoren waar er geen voltijdse jobs aangeboden worden.
Dit gebeurt via een forfaitaire vermindering van de persoonlijke sociale bijdrage aan de RSZ, wanneer het brutoloon onder een bepaald plafond blijft.
49,67 (745,00/15) vermenigvuldigd met.
Sinds wordt de werkbonus automatisch geïndexeerd.Donderdag, persberichten, na de schoolverlaters en de oudere werknemers zijn het nu de deeltijdse werknemers die een deel van hun inkomen zien verdwijnen.De vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat geleidelijk vermindert naarmate het loon hoger wordt.In dat geval is de berekening gebaseerd op de dagen en de lonen die op die kalendermaand betrekking hebben en moet het uitbetaalde bedrag en de ermee samenhangende periode opgesplitst worden per kalendermaand.Dwingen te solliciteren naar jobs die er niet zijn.Specifieke berekeningsformules van de vergoeding 1ste formule 2, get free gold coins zynga poker maandelijks nettoloon netto-inkomen nieuwe werkgever 2 2de formule 3, maandelijks nettoloon - opleidingsvergoeding 2, werkbonus, lottonl jumbo giro 2017 dankzij de werkbonus wordt het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07) forfaitair verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde.


Sitemap