Voorziening bonus personeel


De subsidie vergoed kosten van cursusgeld, licentie, boeken en materialen.
Rente verstrekken op een deposit 10 bonus als lucratief belang aan te merken vordering is eveneens aftrekbaar.
Voor de mbo middenkaderopleiding (bbl-niveau IV) wordt maximaal 4 jaar vergoed.Binnen het EVC500-traject kunnen 500 werknemers een door otib begeleid EVC-traject volgen.Verder dient onderscheid te worden gemaakt tussen onvoorwaardelijke aanspraken, die tijdsevenredig worden opgebouwd (zoals een 13e maand) en voorwaardelijke aanspraken, die pas onvoorwaardelijk worden nadat aan aIle voorwaarden is voldaan.Als een aandelenoptieregeling wordt overeengekomen, bevelen wij aan om in de regeling op te nemen voor wiens rekening de in te houden loonbelasting komt auto prijs postcode loterij en onder welke voorwaarden uitoefening kan plaatsvinden.De loonkostensubsidie zal echter niet doorbetaald worden bij ziekte.De 20 free play no deposit aandelen worden bij toekenning belast met loonbelasting tegen de waarde in het economisch verkeer.Ook hiervoor geldt dat maximaal 15 van de sollicitatieactiviteiten wordt vergoed.Op wordt gekeken of het budget van elke sector volledig is benut.
Uiteraard zorgt het AO fonds er voor dat de kennis en ervaring gedeeld wordt in de sector.
Met een scholingsvoucher ontvangt een werknemer een individueel scholingsbudget.
Het gaat dan veelal om tijdelijke vormen op basis van lokale of regionale afspraken die al langer geleden zijn gemaakt.
Studenten die werken voor een bbl-opleiding kunnen, mits zij voldoen aan de voorwaarden, ook in aanmerking komen voor het jeugd-liv.Een werknemer kan eenmaal in de vijf jaar een loopbaanadvies verzoeken.Het kan gaan om personen met een arbeidsbeperking die vallen onder de Participatiewet, behoren tot de doelgroep banenafspraak, beschut werk, maar ook om mensen met een uitkering op grond van de Anw, ioaw, ioaz, of om niet-uitkeringsgerechtigden die wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij.Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen.Deze subsidie is alleen voor branche: Bouw infra Carrosseriebedrijf - EVC subsidie Een werkgever in de carrosseriebranche die werknemers een EVC-traject laat volgen kan hier subsidie voor ontvangen vanuit het Opleidings- en Ontwikkelfonds Carrosserie (OOC).Hieronder vallen: Het schoolplan.
Sitemap