Recht op bonus na ontslag


Auteur: Valerie Mastelinck (Claeys Engels).
Werkgever zal betogen dat dit nergens formeel is vastgelegd en dat je als werknemer nergens aanspraak op kan maken.
Recht op een vergoeding bij ontslag.Informeert uw werkgever u niet over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en heeft u afstand gedaan van uw recht daarop?Ik leg in dit blog uit wat verworven rechten zijn, wat je daar als werknemer aan hebt en welke invloed het heeft op een ontslag.Uw werkgever moet u informeren over de hoogte van de transitievergoeding en op welke vergoedingen en/of voorzieningen u recht heeft.Had u per recht op vergoedingen en/of voorzieningen op basis van afspraken die niet met verenigingen van werknemers zijn gemaakt (maar bijvoorbeeld met de ondernemingsraad)?Zo oordeelde het vooreerst dat de partijen rechtsgeldig kunnen overeenkomen om de betaling van variabel loon te verbinden aan een voorwaarde die stelt dat de werknemer nog in dienst moet zijn op het ogenblik van de uitbetaling ervan.De bonusregeling heeft een discretionair karakter.Zes gezichtspunten moeten houvast bieden, de vraag of sprake is van een verworven recht, is dan ook vaak de inzet geweest bij een rechtszaak.Overgangsregeling: transitievergoeding en lopende afspraken, bestaan er lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag?Het arbeidshof ging verder en verduidelijkte, in lijn met eerdere rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek het bestaan van een (contractuele) fout in hoofde van de schuldenaar (hier de werkgever) veronderstelt.Het is bedrijfsbeleid dat een werknemer die op 31 december niet meer in dienst is, geen recht heeft op een bonus over dat jaar, ook niet naar rato.En had u daar bij ontslag op of na recht op?Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, worden niet altijd alle arbeidsvoorwaarden door werkgevers casino rehmannshof 45257 essen en werknemers uitonderhandeld of uitgesproken.Een werknemer die vlak voor het einde van het jaar ontslag nam, kreeg van zijn werkgever geen tantième.Het is een vaste regel in het bedrijf dat werknemers die vertrekken geen bonus s leidinggevende wist de werknemer dat ook, omdat een van zijn ondergeschikten ook om die reden geen bonus had werknemer heeft zelf ontslag genomen.
Als uw jaarsalaris hoger is dan.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. .
In dat geval heeft u dus zowel recht op de transitievergoeding als op een eventuele vergoeding en/of voorziening op basis van gemaakte collectieve of individuele afspraken.
Dan moet u uiterlijk binnen 4 weken nadat u de informatie heeft ontvangen schriftelijk afstand doen van uw recht op de vergoedingen en/of voorzieningen.
De kantonrechter was het daarmee eens, maar van het hof moest de werkgever de bonus alsnog uitbetalen.
Als de geldende afspraken op of na zijn verlengd of gewijzigd, geldt de overgangsregeling niet meer.
De situatie, een businessunitmanager is drie jaar in dienst als hij ontslag neemt.Wil uw werkgever u ontslaan?Met het oog op het retentiebeleid kiezen werkgevers er geregeld voor om nog andere voorwaarden aan de toekenning van het variabel loon te verbinden.De werknemer beriep zich hiervoor op artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek dat stelt dat de voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de vervulling ervan verhinderd heeft.De werknemer laat het hier niet bij zitten en gaat in hoger beroep.Dertiende maand, sommige werknemers hebben recht op een dertiende maand, een tantième of vaste eindejaarsuitkering.Die regeling beperkt volgens het hof de beslissingsvrijheid uit de arbeidsvoorwaardenregeling die bepaalde dat de hoogte van het tantième onder meer afhankelijk is van de persoonlijke inzet van de werknemer.Bij de beoordeling of sprake is van een verworven recht, komt betekenis toe aan: de inhoud van de gedragslijn; de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd; de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever.
Sitemap