Niet recurrente bonus aanvragen


In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van.
Loonoptimalisatie van A tot Z, we brengen in deze opleiding alle loonvormen ter sprake die een win/win resultaat opleveren, rekening houdend met de nieuwe bepalingen rond de loonnorm en het begrotingsakkoord.
Wat komt in aanmerking.
Bovenop de toegekende bonus is de werkgever wel een bijzondere RSZ-bijdrage van 33 verschuldigd.Voor meer info zie de websitelink van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hierboven.Ondernemingen zonder tirage keno soir 13 juillet 2018 vakbondsafvaardiging, deze werkgevers kunnen kiezen tussen de invoering van de niet-recurrente voordelen via ofwel een CAO ofwel via een toetredingsakte.Zelfstandigen (consultants) of bedrijfsmandatarissen (zaakvoerders, bestuurders,.) worden dus uitgesloten.De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risicos.Alle caos en toetredingsaktes die voorzien in niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ondertekend vanaf die datum moeten opgesteld worden via het nieuw verplichte modelformulier.Zowel de CAO als toetredingsakte moet bepaalde vermeldingen bevatten.Het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, de loonbonus, maakt het mogelijk om werknemers een bonus toe fdj resultat keno depuis sa creation te kennen die onderworpen is aan een voordelig sociaal- en fiscaalrechtelijk regime.Het fiscaal maximumbedrag (basisbedrag) zal normaal gezien nog verhogen van 2 755 naar 2 756 euro.Werkgevers die overgaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot een collectief ontslag met sluiting van de onderneming, komen sinds begin dit jaar niet langer in aanmerking voor de toekenning regles poker suite ou couleur van deze bonus.Deze cao voert vanaf een aantal belangrijke wijzigingen door met betrekking tot dit systeem:.Om je beter van dienst te zijn, maakt Agentschap Innoveren Ondernemen gebruik van cookies.Althans, zo lang een bepaald grensbedrag niet overschreden wordt.In dat bonusplan worden collectieve en objectieve doelstellingen vastgelegd, waarvan het bereiken nog onzeker.Wat houdt de maatregel in, een werkgever kan aan alle of een deel van zijn werknemers een financieel voordeel toekennen wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald.90 van de Nationale Arbeidsraad.
Wanneer de toetredingsakte voorziet in een afwijkende procedure om de te bereiken niveaus van de doelstellingen vastgelegd in het plan te kunnen wijzigen, kan dergelijke wijziging voortaan alleen nog maar betrekking hebben op de toekomst.
Fiscaal: vrijstelling tot 2 941 euro.
Deze wijziging komt er om de grensbedragen die gelden op RSZ-vlak en op fiscaal vlak beter op elkaar af te stemmen.
Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van.941 netto in 2019, per kalenderjaar en per werknemer.Programmawet 25 december 2017, BS 29 december 2017.Het fiscaal vrijgesteld bedrag voor het inkomstenjaar 2019 bedraagt 2 941 euro.De bonussen, die niet-recurrent zijn, genieten een gunstige fiscale en parafiscale behandeling.Wie komt in aanmerking, alle bedrijven uit de privé-sector (industrie, diensten, handel, landbouw, vrije beroepen, non-profit, vzws, enz.) ongeacht het aantal werknemers kunnen van dit systeem gebruik maken voor de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf met een arbeidscontract, leercontract, stagecontract of beroepsopleidingsovereenkomst.De hieronder vermelde bedragen zijn van toepassing op de bonussen die worden betaald vanaf Ze zijn gebaseerd op onze eigen berekeningen en zijn dus nog onder voorbehoud van bevestiging door de bevoegde administraties.Ja, nee, de versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website.Zo wilde de wetgever vermijden dat ondernemingen parafiscaal interessante extras zouden geven aan hun werknemers, terwijl er in de onderneming niet voldoende middelen meer zijn om de werknemers aan het werk te houden.Voorwaarden: financiële of niet-financiële doelstelling.Was deze informatie nuttig voor u?Zowel op sociaal als op fiscaal vlak geldt een plafondbedrag dat jaarlijks aangepast wordt.De werknemer krijgt de bonus slechts uitbetaald na afhouding van een solidariteitsbijdrage van 13,07, berekend op het toegekende bedrag.

Op 27 november 2018 werd in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst.


Sitemap